Polityka prywatności

1. Wstęp

1.1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania portalu internetowego festiwalzycia.pl (figurującego pod adresem internetowym http://festiwalzycia.pl, zwanego dalej „Portalem”), a także prawa i obowiązki Użytkowników Portalu, jak również zakres odpowiedzialności Administratora Portalu.

1.2. Każdy użytkownik Portalu powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Użytkownik jest osobą korzystającą z zasobów Portalu lub publikującą własne materiały (komentarze, teksty, zdjęcia, pliki wideo i inne).

1.3. Wydawcą (Administratorem) Portalu jest Oblackie Centrum Młodzieży, z siedzibą pod adresem: ul. Posmyk 5, 42-700 Lubliniec, NIP: 575-18-91-404, REGON: 004801932-00057, będące jednostką organizacyjna działająca w strukturze Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Podmiotem prowadzącym i zarządzającym sklepem internetowym, znajdującym się na Portalu (figurującym pod adresem internetowym http://www.niniwa.com) jest spółka NINIWA Spółka z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Posmyk 5, 42-700 Lubliniec, NIP: 575-18-86-662, REGON: 243536123, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000506021, której jedynym udziałowcem jest Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Sklep internetowy posiada swój odrębny regulamin podany na swojej stronie.

2. Zasady korzystania

2.1. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne i dobrowolne.

2.2. Warunkiem korzystania z Portalu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowanie jego postanowień oraz przestrzeganie określonych w nim zasad.

2.3. Użytkownik nie może prowadzić działań, które mogłyby utrudnić innym użytkownikom korzystanie z Portalu lub które mogłyby destabilizować działanie Portalu.

2.4. Administrator będzie rozpatrywał reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Administrator zastrzega sobie prawo do niereagowania na zgłoszoną reklamację, jeśli będzie ona wynikiem nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

3. Prawa i obowiązki

3.1. Użytkownik ma prawo do prezentowania swoich komentarzy i opinii pod warunkiem, że nie narusza tym powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub chronionych prawnie dóbr innych osób i instytucji.

3.2. Użytkownik ma prawo zamieszczać treści, do których ma tytuł prawny (prawo do publikowania i rozpowszechniania).

3.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na Portalu przez użytkowników, które są ich prywatnymi opiniami i poglądami.

3.4. Administrator zastrzega sobie prawo do redagowania, edycji, kopiowania, publikacji, promowania nadesłanych przez użytkowników treści udostępnionych jako artykuł użytkownika. Administrator ma także prawo do nieumieszczenia na Portalu treści nadesłanych przez użytkowników.

3.5. Administrator nabywa, wraz z zamieszczeniem przez użytkownika treści na Portalu, nieodpłatną i niewyłączną licencję na wykorzystywanie tych treści na Portalu. Użytkownik zrzeka się także wszelkich roszczeń w przypadku ich wykorzystania przez Administratora w celach związanych z prowadzeniem Portalu (w tym także w celach promocyjnych).

3.6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści i materiały, jakie umieścił na Portalu, w szczególności odpowiedzialność wynikającą z odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego lub z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 632).

3.7. Użytkownik nie ma prawa zamieszczać na Portalu treści, które:

– naruszają obowiązujące w Polsce prawo,

– naruszają prawa innych osób lub podmiotów trzecich,

– są obraźliwe, wulgarne lub zawierają groźby skierowane pod adresem osób trzecich,

– zawierają treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołują do przemocy, mają charakter pornograficzny lub propagują satanizm lub nauki sekt,

– mają charakter komercyjny, promocyjny lub reklamują produkty lub usługi,

– są sprzeczne z doktrynalnym nauczaniem Kościoła Katolickiego,

– zawierają spam.

3.8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania bez powiadomienia treści wymienionych w pkt. 3.7 niniejszego Regulaminu.

3.9. Użytkownik nie może bez porozumienia z Administratorem umieszczać na Portalu banerów reklamowych ani żadnych innych treści, które spełniałyby podobne funkcje.

3.10. Administrator bezwarunkowo będzie interweniował w każdym przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie, a zawartych w szczególności w pkt. 3.7 – 3.9.

3.11. Administrator zobowiązuje się do zapewniania użytkownikom Portalu jak najwyższej jakości świadczonych usług.

3.12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w dostępie do usług, które będą wynikiem dokonywania zmian i ulepszeń Portalu, jak również za przerwy, które są wynikiem działania siły wyższej, awarii sprzętu lub niedozwolonej ingerencji innych użytkowników.

3.13. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania Portalu w sytuacjach nadzwyczajnych, jak również zaprzestania – po uprzednim powiadomieniu użytkowników – świadczenia usług w ramach Portalu.

3.14. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Portalu przez jego użytkowników w sposób niezgodny z prawem i wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu.

3.15. Użytkownik może wspierać darowiznami działalność Portalu, w tym działalność religijną, a także inną wychowawczo-formacyjną Administratora, który na wniosek Użytkownika wystawi stosowne zaświadczenie dla organów podatkowych.

4. Polityka prywatności

4.1. Użytkownik portalu w momencie wpłaty darowizny na działalność Administratora, zapisu do newslettera lub zapisu innych akcji jak np. Post Niniwity wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie nieodpłatnych materiałów informacyjnych o działalności religijnej i wychowawczo-formacyjnej administratora.

4.2. Na potrzeby związane z procesem realizacji czynności opisanych w punkcie 4.1., administrator przetwarza dane osobowe użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, adres zamieszkania.

4.3. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4.4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@niniwa.org.

4.5. Administrator zastrzega prawo do przetwarzania danych użytkownika po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują administratora do retencji danych.

4.6. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

4.7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

4.8. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownej umowy powierzenia.

4.9. Dane osobowe w celach związanych z realizacją czynności wskazanych w punkcie 4.1. przetwarzają wyłącznie pracownicy administratora, Oblackiego Centrum Młodzieży, z siedzibą pod adresem: ul. Posmyk 5, 42-700 Lubliniec, jako pośrednik w obsłudze i zarządzaniu portalu oraz usługodawca pocztowy: Poczta Polska S.A. z siedzibą w 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.

4.10. Administrator, podobnie jak inni wydawcy internetowi, zbiera informacje dotyczące wykorzystania serwisów oraz adresów IP. Dane te wykorzystywane są w celach związanych z administracją Portalu, jak również mogą być użyte w celach statystycznych – zawsze pod postacią zbiorczych i ogólnych danych, które nie pozwalają na identyfikację Użytkowników Portalu.

4.11. Administrator informuje, że w niektórych częściach serwisu Portal wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika.

4.12. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania treści i wyglądu Portalu do indywidualnych potrzeb użytkowników, jak również do tworzenia statystyk oglądalność poszczególnych części Portalu.

4.13. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację danych osobowych użytkownika.

4.14. Użytkownicy mają możliwość usunięcia plików cookies ze swojego komputera lub wyłączenia możliwości przechowywania tych plików na dysku swojego komputera, poprzez zmianę ustawień używanej przez siebie przeglądarki internetowej.

5. Polityka cookies

5.1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

5.2. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

5.3. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

5.4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

5.5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5.6 festiwalzycia.pl umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie technologii cookies oraz innych podobnych technologii na stronach internetowych oraz aplikacjach festiwalzycia.pl. Należą do nich:

– Facebook – na stronach internetowych festiwalzycia.pl znajdują się przyciski Lubię to i Rekomenduj/Podziel się powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię to lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies

– Youtube – na stronach internetowych festiwalzycia.pl osadzane są (z wykorzystaniem mechanizmu tzw. embedowania) materiały wideo udostępniane w serwisie YouTube. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo, a śledzenie to odbywa się zgodnie z zasadami ochrony prywatności, które są dostępne http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

– Google – wykorzystując oprogramowanie Google Analytics, witryna zamieszcza w komputerze użytkownika kody zliczające umożliwiające zbieranie danych o użytkownikach. W każdej chwili użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie Google Analitycs lub Gemius poprzez zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

6. Przepisy końcowe

6.1. Wszelkie prawa do Portalu zastrzeżone są na rzecz Oblackiego Centrum Młodzieży.

6.2. Wszelkie prawa do treści zamieszczonych na Portalu (tekstów, zdjęć, elementów graficznych, filmów, aplikacji, nagrań) są zastrzeżone na rzecz Oblackiego Centrum Młodzieży lub innych podmiotów, których materiały na podstawie odrębnych umów o współpracę z Oblackim Centrum Młodzieży są umieszczone na Portalu (w tym materiałów nadesłanych przez Użytkowników Portalu).

6.3. Kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie zamieszczonych na Portalu treści, aplikacji i baz danych bez zgody Administratora jest zabronione.

6.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialność za materiały reklamowe zamieszczane na stronach Portalu.

6.5. Użytkownicy mogą umieszczać odnośniki, prowadzące do opublikowanych na stronach Portalu treści. Niedopuszczalne jest umieszczanie takich odnośników na stronach naruszających prawo lub niezgodnych z zasadami współżycia i dobrymi obyczajami.

6.6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie niezgodnie z prawem przez osoby trzecie treści i zasobów Portalu.

6.7. Wszelkie uwagi, pytania i opinie dotyczące funkcjonowania Portalu Użytkownicy mogą przesyłać na adres info@niniwa.org

6.8. Regulamin jest ogólnodostępny i Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania do niego zmian w późniejszym terminie.

6.9. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej. Wszystkie kwestie, które nie zostały poruszone w niniejszym Regulaminie, regulują odpowiednie przepisu kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim.