Regulamin Festiwalu Życia

Regulamin Festiwalu Życia

REGULAMIN FESTIWALU ŻYCIA 2019 W KOKOTKU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji, rejestracji i uczestnictwa w wydarzeniu „Festiwal Życia” (zwany dalej: „Festiwalem”) organizowanego na terenie Oblackiego Centrum Młodzieży w Kokotku w dnia 8-14 lipca 2019 r.

§ 2 Organizatorem wydarzenia jest Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

§ 3 Współorganizatorami wydarzenia jest Archidiecezja Katowicka, Archidiecezja Częstochowska, Diecezja Bielsko-Żywiecka, Diecezja Gliwicka, Diecezja Sosnowiecka oraz Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, Duszpasterstwo Młodzi dla Młodych, Duszpasterstwo Kana Młodych, Duszpasterstwo Bliżej Młodych, DDM Gliwice – Tarszisz, a także Stowarzyszenie Młodzieżowe NINIWA i NINIWA Spółka z o.o.

§ 4 1. Festiwal jest wydarzeniem religijnym, szczególną formą rekolekcji spełniających cele kultu religijnego i pożytku publicznego. Festiwal nie jest imprezą masową w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, jest jednak wydarzeniem zamkniętym tylko dla uczestników.

2. Festiwal nie jest działaniem komercyjnym, nastawionym na gromadzenie zysku (działalność gospodarcza).

3. Organizowany Festiwal nie jest wypoczynkiem dzieci i młodzieży w myśl ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jednak w ramach Festiwalu możliwy jest udział grup organizujących wypoczynek młodzieży.

4. Przez organizację Festiwalu rozumie się: przygotowanie i animację programu rekolekcyjnego, w szczególności modlitw, Mszy świętych, konferencji religijnych, animację doświadczeń duchowych i nabożeństw; organizację dodatkowych atrakcji jak koncerty, pokazy filmów itp.; zaaranżowanie noclegów na polu namiotowym dla Uczestników; wyżywienie w formie jednego, ciepłego posiłku w porze obiadowej i wydanie wrzątku w porze śniadania i kolacji; zapewnienie zaplecza sanitarnego, a także troska o bezpieczeństwo Festiwalu i jego uczestników.

5. Każda osoba biorąca udział w Festiwalu jest obowiązana zapoznać się, zaakceptować i stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, o których poinformuje na stronie internetowej wydarzenia.

7. Celem Festiwalu jest publiczne krzewienie kultu religijnego i działania wychowawcze zgodne z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

§ 5 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1 „Terenie Festiwalu” oznacza wyznaczony obszar, na którym przeprowadzany jest Festiwal, stosownie oznaczony lub odgrodzony przez Organizatora;

2. „Identyfikatorze” oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora podczas rejestracji po przybyciu na Festiwal, przed wejściem na Teren Festiwalu; wzór Identyfikatora ustala Organizator; z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba; uszkodzenie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności; zakazane jest odstępowanie Identyfikatora;

3. „Uczestniku” oznacza osobę uczestniczącą w Festiwalu na podstawie Identyfikatora. Uczestnikiem mogą być osoby w wieku od 16 do 35 lat (z wyjątkiem Lidera grupy określonego niżej), jednak osoby małoletnie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej – opiekuna, który także opłaca koszt swojego uczestnictwa; w szczególnych przypadkach Organizator może wyrazić zgodę na uczestnictwo osób młodszych lub starszych, niż w podanym przedziale wiekowym;

4. „Liderze” oznacza pełnoletnią osobę rejestrującą grupę Uczestników poprzez internetowy system rejestracyjny; Liderem może być m.in. kapłan, siostra zakonna, czy świecki lider wspólnoty; Lider może mieć więcej niż 35 lat, ale bez względu na wiek musi liczyć się z plenerowymi warunkami noclegowymi;

5. „Odpowiedzialnym” oznacza osobę zaangażowaną szczególnie w organizację Festiwalu, posiadający kompetencje i uprawnienia do obsługi różnych sfer organizacyjnych Festiwalu; Odpowiedzialny podlegają bezpośrednio Organizatorowi; wyróżnia ich odpowiedni Identyfikator lub koszulka odblaskowa;

6. „Wolontariuszu” oznacza osobę zaangażowaną na zasadach wolontariatu w pomoc organizacyjną przy Festiwalu. Wolontariusz podlega pod Odpowiedzialnego; wyróżnia go odpowiedni Identyfikator lub koszulka odblaskowa;

7. „Gościu” oznacza osobę zaproszoną na Festiwal w charakterze prelegenta, artysty, obsługi techniczna czy do innych zadań; wyróżnia go odpowiedni Identyfikator lub koszulka odblaskowa;

8. „Porządkowych” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym wykwalifikowaną kadrę kierującą, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Festiwalu, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Festiwalu. Porządkowi wyróżniają się poprzez noszone koszulki odblaskowe z odpowiednim napisem.

II. REJESTRACJA

§ 6 Rejestracja na Festiwal odbywa się na różnych zasadach dla Uczestników indywidualnych oraz dla grup Uczestników, zgodnie z poniższą rozpiską terminów i kosztów.

 1. Dla grup (rejestracja tylko poprzez system internetowy):
 1. 16 czerwca – ostateczny termin rejestracji grupy, wprowadzenia danych wszystkich osób i opłaty (tylko przelew) zaliczki min. po 50 zł/os (Lider może wpłacić większą zaliczkę).
 2. 30 czerwca – ostateczny termin wpłaty pozostałej kwoty (w sumie 150 zł/os.)
 1. Dla uczestników indywidualnych:
 1. Gdy Uczestnik rejestruje się do 16 czerwca – jego koszt wynosi 150 zł (rejestracja online | płatność przelewem do 48h od momentu rejestracji)
 2. Gdy Uczestnik rejestruje się w terminie od 17 – jego koszt wynosi 170 zł (rejestracja online | płatność przelewem do 48h od momentu rejestracji)

§ 7 Opłata za uczestnictwo w Festiwalu ma charakter opłaty partycypacyjnej i jest pobierana w celu pokrycia części kosztów organizacji religijnego Festiwalu.

§ 8 Wpłacona opłata nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji za które Organizator ponosi odpowiedzialność.

§ 9 Opłaty za Festiwal należy wpłacać na rachunek:

ING Bank Śląski 76 1050 1142 1000 0024 3894 6663

Oblackie Centrum Młodzieży

ul. Posmyk 5

42-700 Lubliniec

§ 10 System rejestracji internetowej znajduje się pod adresem: www.rejestracja.festiwalzycia.pl.

§ 11 Podczas rejestracji konieczne jest podanie działającego i aktywnego adresu e-mail Uczestnika, w celu skutecznej komunikacji Organizatora z Uczestnikiem. Za niedostarczone wiadomości z powodu wprowadzenia w formularzu błędnego adresu e-mail Organizator nie odpowiada.

§ 12 Zaznaczenie pola „Akceptuję regulamin” w trakcie rejestracji internetowej lub przy rejestracji na miejscu oznacza przyjęcie wszystkich warunków ustalonych w treści niniejszego Regulaminu.

§ 13 Podczas wydawania Identyfikatora po procesie rejestracji przed wejściem na Teren Festiwalu, Uczestnik lub Lider w imieniu Uczestników swojej grupy powinien zgłosić Organizatorowi wszelkie istotne informacje dotyczące istotnych problemów zdrowotnych, jak alergie na leki, choroby itp.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

§ 14 Lider ponosi odpowiedzialność za swoją grupę, w tym za osoby niepełnoletnie, odpowiada ma obowiązek uzyskać od rodziców lub opiekunów pranych zgody na uczestnictwo w Festiwalu, ponosi odpowiedzialność za pobyt grupy na terenie Festiwalu. Jeśli przyjazd grupy nosi znamiona organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, Lider zobowiązany jest dopełnić formalności względem kuratorium oświaty.

§ 15 Podczas trwania festiwalu, na jego terenie obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do 6.00, wszyscy znajdujący się na terenie Festiwalu są zobowiązani do zachowania umożliwiającego innym wypoczynek.

§ 16 Brak Identyfikatora lub posiadanie Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora nie zapiętego na ręce jest jednoznaczną podstawą do usunięcia uczestnika z Terenu Festiwalu. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Identyfikatora (na terenie Festiwalu) Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Porządkowych w celu otrzymania nowej kopii Identyfikatora. Opłata dla Uczestnika za wydanie nowego Identyfikatora wynosi 5 zł.

§ 17 Jeżeli Uczestnik zgłosi uprzednio Organizatorowi konieczność zdjęcia przez niego Identyfikatora z nadgarstka po opuszczeniu Terenu Festiwalu danego dnia a przed następnym jego wejściem na Teren Festiwalu kolejnego dnia, będzie on uprawniony do ponownego wejścia na Teren Festiwalu i otrzyma nowy Identyfikator, za zwrotem dotychczasowego Identyfikatora i po weryfikacji zgodności jego tożsamości. Opłata dla Uczestnika za wydanie nowego Identyfikatora wynosi 5 zł.

§ 18 Obowiązuje zakaz wstępu na teren Festiwalu, niezależnie od posiadania Identyfikatora czy wniesienia opłaty w stosunku do osób:

 1. znajdujących się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 2. posiadających broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe; ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Porządkowych,
 3. zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
 4. których niemożliwa jest identyfikacja ich tożsamości.

§ 19 Porządkowi, za zgodą osoby kontrolowanej, mogą sprawdzać stan osób lub zawartość bagażu przy wejściu na teren Festiwalu.

§ 20 W przypadku odmowy poddania się kontroli, o której mowa w § 19, lub stwierdzenia występowania okoliczności, o których mowa w § 18, Porządkowi mogą odmówić danej osobie wstępu na teren Festiwalu.

§ 21 Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Festiwalu zobowiązane są stosować się do poleceń Porządkowych.

§ 22 Uczestnicy zobowiązani są zgłaszać wszelkie niepokojące zdarzenia, sytuacje i zachowania Porządkowym, Odpowiedzialnym lub Organizatorowi, a wnioski i uwagi Odpowiedzialnym za poszczególne sfery organizacji Festiwalu.

§ 23 Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Festiwalu obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Festiwalu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Festiwalu, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń i urządzeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 24 Uczestnicy zobowiązują się do dbania o czystość i porządek, korzystania z koszy na śmieci i troski o porządek.

§ 25 Osobom różnej płci, za wyjątkiem małżeństw, zakazuje się korzystania z tego samego namiotu.

§ 26 Na terenie Festiwalu zabrania się:

 1. Wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników,
 2. Wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi,
 3. Wykonywania zdjęć i filmów na użytek komercyjny,
 4. Prowadzenia bez zgody Organizatora działalności handlowej oraz reklamowej,
 5. Grillowania poza miejscami wyznaczonymi do tego celu. O wskazanie miejsca należy poprosić Organizatora.

§ 27 Organizator powołuje Odpowiedzialnych za poszczególne sfery organizacji Festiwalu, a w szczególności za bezpieczeństwo (Porządkowi), sprawy higieniczno-sanitarne, gastronomiczne, medyczne czy przeciw-pożarowe, a także udostępnia odpowiednio przygotowane do ich realizacji miejsca.

§ 28 Organizator informuje, że na Terenie Festiwalu będzie strefa ciągłych głośnych dźwięków. Podczas Festiwalu mogą być używane światła stroboskopowe.

§ 29 Organizator utrwala przebieg Festiwalu dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Festiwalu w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na Terenie Festiwalu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30 Organizator przyjmuje informacje publikowane na oficjalnej stronie internetowej oraz wysyłane wiadomości e-mail za oficjalną drogę komunikacji z Uczestnikami przed rozpoczęciem Festiwalu.

§ 31 Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem poprzez e-mail info@festiwalzycia.pl.

§ 32 W szczególnych przypadkach dotyczących uzasadnionych próśb o zwrot zaliczek, udział osób wykraczających poza wyznaczony wiek Uczestników i innych sprawach, Organizatorzy proszą o kontakt w celu rozpatrzenia danej sprawy indywidualnie.

§ 33 Wszelkie prawa do nazwy i logo Festiwalu są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Festiwalu będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Festiwalu lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

§ 34 Status sponsora, patrona honorowego i patrona medialnego Festiwalu przyznaje wyłącznie Organizator.

§ 35 Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Festiwalu, tj. www.festiwalzycia.pl.

§ 36 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 37 Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 marca 2019 roku.

Lubliniec, dnia 13 marca 2019 roku.